Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘โน้ตเพลงนางครวญ 2 ชั้น’

หนึ่งในเพลงไทยเดิมที่เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปนอกจากเพลงที่ได้ยินกันบ่อยๆ เช่น เพลงลาวดวงเดือน 2 ชั้น เพลงเขมรไทรโยค 3 ชั้น ก็มักจะได้ยินคนเอ่ยถามหรือขอให้นักดนตรีไทยบรรเลงให้ฟังเป็นประจำ โดยเฉพาะ”ขิมสาย”มักถูกขอให้บรรเลงเพลงนี้เป็นพิเศษ (แม้ว่าบางครั้งผู้ขออาจไม่รู้จักทำนองเพลงเลยก็ตาม) เพลงที่เรากำลังพูดถึงนี้คือเพลงนางครวญ 2 ชั้น ซึ่งเพลงนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจากวรรณกรรมชื่อดังเรื่อง”คู่กรรม” ที่ถูกนำมาสร้างเป็นละครและภาพยนต์ซึ่งได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเพลงนี้เกี่ยวข้องอยู่ในฉากสำคัญฉากหนึ่งของเรื่อง คือตอนที่นางเอก (อังศุมาลิน)นั่งบรรเลงขิมเพลงนี้อยู่บนเรือน จนโกโบริได้ยินและตามขึ้นไปดูนั่นเอง..

ประวัติเพลงนางครวญ ของเก่าเดิมมีอัตราจังหวะ 3 ชั้น สันนิษฐานว่ามีที่มาจากทำนองเพลงมอญรำดาบ 2 ชั้น หรือไม่ก็เพลงนางร่ำ 2 ชั้น(ในตับนเรศวร์ชนช้างตามตำรามโหรี) ซึ่งผู้แต่งน่าจะเป็นคนเดียวกับผู้แต่งเพลง สุดสงวน เพื่อให้มีสำนวนทำนองคู่กันและแต่งในระยะเวลาใกล้เคียงกัน สำเนียงเพลงแสดงความหมายตามชื่อเพลง คือการคร่ำครวญรำพึงรำพันความเศร้าโศกของผู้หญิงส่วนทำนองเพลงนางครวญ 2 ชั้น ในปี 2476 นายมนตรี ตราโมทได้ประพันธ์ขึ้นโดยตัดแต่งจากทำนองเพลงนางครวญ 3 ชั้น(เดิม)โดยประพันธ์อัตราจังหวะชั้นเดียวจนครบเป็นเพลงเถา โดยเลียนทำนอง 2 ชั้นและชั้นเดียวจากเพลงสุดสงวน

(ที่มา ;ประชุมเพลงเถาของไทย;ประวัติและบทร้อง,สำเนียง มณีกาญจน์และสมบัติ จำปาเงิน,น.41)

(ภาพจาก google)

เพลงนางครวญ ชั้น

ท่อน ๑

ดรฟซ - ท – ดํ รํดํทดํ ฟรรร - ซ – ฟ - ร – ด ทดํซล ทรํดํท
- – – - ทดํซล ทดํซล ทดํซซ - ล – ซ - ฟ  – ด รมดร - – – -
ซซรซ ฟมรร ซซรซ ฟมรร ซซฟซ ลซฟร ฟซดร ฟซลท
- – – - รํดํซล ทดํซล ทดํซซ ดํลซฟ ซลซดํ ทลซฟ ซลฟซ

ก.ต.

ท่อน ๒

- – –  ซ - ซซซ ดํรํดํล - ซ – ฟ - ล – ซ - ฟ – - - มรม ดรรร
- – –  ร - รรร ฟรซฟ - ร – ด - ฟซล ซลทดํ ทดํซล ทรํดํท
- – – - - ซ – รํ ดํดํทดํ ฟรรร - ซ – ฟ - ร – ด ทดํซล ทรํดํท
- – – - รํดํซล ทดํซล ทดํซซ ดํลซฟ ซลซดํ ทลซฟ ซลฟซ

ก.ต.

เพลงไพเราะดี ลองฝึกเล่นกันดูนะคะ :D

Read Full Post »

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.